เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
เว็บพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังทองวิทยา

ผลการอ่านของนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ได้สอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 38